Ptasia grypa w powiecie Ząbkowickim?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w ostatnich tygodniach wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach drobiu. Dotyczy to powiatów krasnostawskiego oraz lubartowskiego w województwie lubelskim oraz w województwie wielkopolskim w powiecie ostrowskim. W związku z powyższym hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Rozporządzenie to:

1) zakazuje:

pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje:

utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
zawiadamianie organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe ( drgawki, skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności).

Zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel: 74 815-76-35, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl

Pod powyższym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje odnośnie grypy ptaków.