Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodów rejestracyjnych kierowanych pojazdów. Nie oznacza to jednak, że w razie uzasadnionych przesłanek, policja nie może zatrzymać dokumentu. Od tego czasu funkcjonuje tzw. wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Dotychczas zatrzymanie dowodu polegało na odebraniu dowodu rejestracyjnego kierowcy i przesłaniu go przez uprawnione służby do wydziału komunikacji, w którym pojazd został zarejestrowany. Działo się tak tylko w określonych przepisami przepadkach, ale najczęściej dotyczyło to jazdy bez ważnego badania technicznego lub wówczas, gdy pojazd był w złym stanie technicznym itp. W chwili obecnej urząd o tym fakcie zostanie poinformowany online wprost z kontroli drogowej poprzez nową funkcjonalność systemu CEPiK.

Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie następuje także w formie elektronicznej, co następuje poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w Centralnej Ewidencji Pojazdów, po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu. W tym celu należy poinformować urząd o tym, że np. pojazd został naprawiony i pozytywnie przeszedł badanie techniczne. Wówczas dowód rejestracyjny zostanie wirtualnie zwolniony, a z pojazdu będzie można legalnie korzystać na drogach publicznych.

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni. Gdy wskazany okres czasu minie pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny, z której powodu dokument został zatrzymany i zwrotu elektronicznie dokumentu przez organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał. Pokwitowanie należy zachować do momentu elektronicznego zwrotu dokumentu.

Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał, dopiero po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dokumentu. W przypadku organu kontroli ruchu drogowego może zrobić to dowolna jednostka w ramach tego organu. Oznacza to, że jeśli zatrzymania dokonał np. funkcjonariusz Policji w Ząbkowicach to zwrócić dokument, poprzez odnotowanie zwrotu w centralnej ewidencji pojazdów, może funkcjonariusz Policji każdej jednostki.

UWAGA: Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego lub Straży Granicznej to zwrócić dokumentu nie może funkcjonariusz Policji.
Zwrotu dokumentu w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał – czyli urzędnik w starostwie, w którym pojazd był zarejestrowany.
UWAGA: zwrotu dokumentu nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W tym przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał.

Źródło: www.cepik.gov.pl

Pamiętajmy, że poruszanie się pojazdem, który nie posiada ważnego dowodu rejestracyjnego, czyli również, gdy dowód jest zatrzymany elektronicznie, jest zakazane. Dotyczy to również okresu, gdy utraciło ważność pokwitowanie, na mocy którego kierowca może korzystać z pojazdu nie dłużej niż 7 dni.
źródło KPP Ząbkowice Śląskie