500+, 300 dla ucznia, posiłek w szkole i w domu – co zrobić aby otrzymać pieniądze?

Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 lipca 2019 r. program “Rodzina 500 +” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (500 +) na nowych zasadach (tj. od 1 lipca), rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są aktualnie przyznane do 30 września 2019 r.).

Ponadto od 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Co więcej od 1 lipca złożenie wniosku w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka gwarantuje przyznanie świadczenia od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieka lub przysposobienia dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Dodatkowo w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został
z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego otrzyma na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

WAŻNE!

Zmiana okresu na który zostanie przyznane świadczenie wychowawcze oraz zmiana terminów składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r.  prawo do świadczenia zostanie ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Na kolejny okres wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.

Oznacza to, że w 2020 r. nie będziemy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego!

Świadczenie “Dobry start”


Ośrodek Pomocy Społecznej jednocześnie informuje, że od 1 sierpnia przyjmowane będą również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Natomiast od 1 lipca wniosek te można składać drogą elektroniczną.

Przypominany program “Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi pranemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się – bez względu na dochody. 

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności –  do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek do dnia 30 listopada danego roku.

Zaznaczamy, że sposób składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start nie ulega zmianie. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich);
drogą elektroniczną (za pomocą portalu , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej);

Kolejna dotacja w programie “Posiłek w szkole i w domu”

Dwie szkoły z Gminy Ząbkowice Śląskie otrzymają pieniądze m.in. na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”.

Dofinansowanie zostanie przekazane na realizację zadań w:

Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. Kwota dofinansowania wynosi 80 000,00 złotych.
Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich. Kwota dofinansowania wynosi 41 614,22 złotych.

Łącznie na Dolnym Śląsku dofinansowanie z projektu otrzyma 45 placówek.

Pozyskane środki szkoły wykorzystają na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.

Autor: Redakcja PP