Susza rolnicza. Można tworzyć gminne komisje ws. oszacowania skutków suszy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że wojewodowie dostali polecenia oszacowania skutków suszy w gminach nią dotkniętych. Zapewnił, że rolnikom będzie udzielona pomoc.

Według IUNG w Puławach, utrzymująca się w Polsce susza rolnicza zwiększyła zasięg. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin, w których występuje. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni ponad 28 proc. gruntów ornych. Jak podano, od suszy wolne są tylko województwa małopolskie i podkarpackie. Według IUNG suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw. Największe zagrożenie występuje wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1219 gminach Polski, co stanowi 49,21 proc. gmin kraju.

W związku ze skierowanym do wojewodów poleceniem gminy powinny powoływać komisje ds. szacowania zakresu i wysokości strat. Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przewiduje, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy czy miasta zjawiska suszy, wójt, burmistrz lub prezydent niezwłocznie informuje wojewodę o charakterze i dacie wystąpienia tego zjawiska oraz o przewidywanych rozmiarach strat w produkcji rolnej i infrastrukturze rolniczej. Jednocześnie informuje o uaktywnieniu komisji gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, przedstawicieli: urzędu gminy, izby rolniczej oraz ośrodka doradztwa rolniczego.

Wójt jednocześnie w zwyczajowo przyjęty sposób informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat, na ich wniosek oraz o terminie przeprowadzenia szacunków. Komisja gminna przeprowadza lustrację na miejscu wystąpienia szkód i dokonuje szacunków zakresu i wysokości strat, na podstawie których sporządza indywidualne protokoły oszacowanych szkód w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla producenta rolnego, drugi pozostaje w siedzibie komisji gminnej. Oszacowanie strat przez komisję powinno nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia skutków suszy.

Następnie komisja gminna sporządza zbiorcze zestawienie strat z terenu danej gminy przekazuje wojewódzkiej komisji ds. koordynacji szacowania strat. Zestawienie jest podstawą wystąpienia wojewody do ministra rolnictwa o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Korzystać można z różnych form pomocy, takich jak: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulga w podatku rolnym oraz wsparcie oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło:pap

Autor: Redakcja PP