Kolejne środki na otwarcie własnej działalności – PUP ogłasza nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; „Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków:  27 sierpnia 2019 roku  – 13 września 2019 roku

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET- przyjętą w PO WER 2014-2020, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby niepełnosprawne;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, ogólnokształcącym, średnim zawodowym);
inni (osoby w wieku 18-29 lat np. z wykształceniem policealnym, wyższym)

Wysokość posiadanych środków – 38 000,00 złotych

Liczba miejsc – 2

Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarcze – 19 000,00 złotych

Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentowi Klubu Integracji Społecznej (KIS) lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej z Funduszu Pracy, ze środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy oraz ze środków w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl oraz w siedzibie tut.  urzędu i filii.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

UWAGA!
Po uwzględnieniu wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o  terminie zapoznania się  z warunkami umowy i jej podpisaniu.

Bliższe informacje udzielane są
pokój 17 (I piętro) – wnioski o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, tel. 74 8166 717

źródło PUP

Autor: Salwador Pietruszka