Przebudowa ul. Małej w Ziębicach

Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście znalazł się również, złożony w kwietniu bieżącego roku, wniosek gminy Ziębice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mała w Ziębicach”.
Kosztorysowa wartość tej wyczekiwanej inwestycji to ponad milion złotych. Na jej realizację gmina pozyskała aż 70% dofinansowania, które stanowi kwotę ponad 730 tys. złotych.

W ramach zadania zaplanowano:
– rozbiórkę istniejących nawierzchni;
– rozbiórkę istniejących latarni oświetleniowych wraz z linią kablową;
– wykonanie odwodnienia drogi;
– wykonanie oświetlenia drogi;
– montaż krawężników i obrzeży;
– wykonanie podbudowy;
– wykonanie nawierzchni drogowych;
– oczyszczanie istniejącego rowu przydrożnego;
– wyprofilowanie poboczy wzdłuż jezdni.
W najbliższym czasie gmina podpisze umowę o dofinansowanie zadania i rozpocznie procedury związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.
źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka