Projekt międzynarodowa współpraca dla Seniorów w Ząbkowicach Śląskich

Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie dla mikroprojektu pn.: „Razem w aktywnej starości”. Dzięki temu projektowi odbędą się m.in. spotkania seniorów oraz opiekunów osób starszych, seniorzy będą mieć możliwość uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w naszym partnerskim mieście w Czechach, Cervenym Kostelcu. Wartość projektu to około 38 tysięcy złotych, zaś uzyskane dofinansowanie to około 34 tysięcy złotych

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania są następujące:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 8 877,60 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 545,96 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 443,88 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy: 887,76 EUR

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy seniorami i wymianę doświadczeń w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi. Realizacja projektu umożliwi seniorom i opiekunom osób starszych z pogranicza polsko – czeskiego udział w spotkaniach, a więc przyczyni się do budowania więzi i wymiany swoich doświadczeń. W ramach projektu zaplanowano: dwudniowe spotkanie opiekunów osób starszych oraz jednodniowe spotkanie seniorów, podobne wydarzenia realizowane będą po stronie czeskiego partnera.

Seniorzy w ramach projektu będą mieć okazję, do tego, aby zobaczyć jak spędza się czas wolny u partnera projektu. Opiekunowie – wymienią się swoimi doświadczeniami i wezmą udział w konferencji dot. zagrożeń na które należy przygotować seniorów.

Projekt realizowany w partnerstwie z Oblastní charita Červený Kostelec.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka