Strategia Euroregionu Glacensis 2020+

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, którego gmina Złoty Stok jest członkiem, wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku. Jednym z działań projektu jest opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza i Analiza SWOT dla każdej strony granicy. Każdy z partnerów zleca firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy.

Gmina Złoty Stok informuje, że pod adresem:
1. http://swoteuroregion.badanie.net/ zamieszczona została ankieta SWOT dotycząca powyższego opracowania z terminem wypełnienia do 29 listopada 2019 r.;
2. http://eurogminy.badanie.net/ zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania z terminem wypełnienia do 2 grudnia 2019 r.
Gmina Złoty Stok zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet. Po upływie ww. terminów system automatycznie zamknie możliwość wypełniania ankiet.

źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka