Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie- etapy przebudowy

Wczoraj, 4 lutego 2020 r. w sali widowiskowej CKiB odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański. Uczestniczyli w nim także Zastępca Burmistrza Rafał Batóg oraz podinspektor Marek Włusek.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja projektu nowej docelowej organizacji ruchu, rozwiązania budowlane jakie zostaną zastosowanie przy przebudowie oraz planowany harmonogram prac na poszczególnych odcinkach.

Remont ul. Grunwaldzkiej obejmował będzie wykonanie:

Jezdni od ronda tj. km 0+000 do km 0+398,83 o szerokości 2×2,5m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, od km 0+398,83 do km 0+850,00 o szerokości 4,00 m z mijanką o szer. 5,00 m o pochyleniu jednostronnym 2%, nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy będzie wykonana z asfaltobetonu
2. Chodników: lewostronny na całej długości ulicy o szer. 2,00 m natomiast prawostronny będzie na odcinku od km 0+0,00 do 0+312,00. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej.
Wymiany oznakowania drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Polną, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości od ul. Kolejowej do ul. Polnej oraz strefy zamieszkania na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ulicą Chabrową.

Wzdłuż ulicy zostaną wymienione wszystkie słupy oświetleniowe, ponadto planowane jest przedłużenie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane z całej długości ulicy Grunwaldzkiej do kanalizacji deszczowej.

Wymiana sieci oświetleniowej zostanie wykonana do końca marca bieżącego roku z niewielkimi utrudnieniami dla użytkowników drogi.
źródło UM Bardo

Autor: Salwador Pietruszka