Asystent osoby niepełnosprawnej w gminie Ząbkowice Śląskie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Źródłem finansowania są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej i jaki jest zakres zadań asystenta?
Usługę asystenta będą mogły wykonywać:
•osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
•osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00.

W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta, który wynosił będzie 30 godzin miesięcznie.

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?
Osoba niepełnosprawna musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52, który jest realizatorem programu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie OPS może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

•Imię i nazwisko,
•Datę urodzenia,
•Adres zamieszkania,
•Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
•Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Uczestnik programu dokonuje samodzielnego wyboru asystenta osobistego dla danej osoby niepełnosprawnej.

Autor: Salwador Pietruszka