Tonix Pharmaceuticals ogłasza cenę oferty publicznej na 4,0 miliona dolarów

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (Nasdaq: TNXP) („Tonix” lub „Firma”), w pełni zintegrowana firma biotechnologiczna, ogłosiła dzisiaj zawarcie umowy z agencją plasującą na zakup i sprzedaż 3 753 558 akcji zwykłych (lub zamiennie przedpłaconych warrantów) po cenie ofertowej wynoszącej 1,065 USD za akcję (lub 1,064 USD za przedpłacony warrant). Zamknięcie oferty publicznej ma nastąpić około 13 czerwca 2024 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.

Szacowane wpływy brutto z oferty wyniosą około 4,0 miliona dolarów przed odliczeniem opłat dla agenta plasującego oraz innych szacowanych kosztów oferty, które poniesie Firma. Firma planuje wykorzystać wpływy netto z oferty na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne, w tym na przygotowanie nowej aplikacji lekowej związanej z produktem Tonmya™ dla pacjentów z fibromialgią oraz na spłatę części istniejącego zadłużenia.

Dawson James Securities, Inc. działa jako jedyny agent plasujący ofertę.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna, ani nie będzie żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

Tonix to w pełni zintegrowana firma biotechnologiczna skoncentrowana na opracowywaniu, licencjonowaniu i komercjalizacji terapii w celu leczenia i zapobiegania chorobom ludzkim oraz łagodzenia cierpienia. Portfolio rozwojowe Tonix koncentruje się na zaburzeniach centralnego układu nerwowego (CNS). Priorytetem Tonix jest złożenie nowej aplikacji lekowej (NDA) do FDA w drugiej połowie 2024 roku dla kandydata na produkt Tonmya1, dla którego ukończono dwa statystycznie istotne badania fazy 3 dotyczące leczenia fibromialgii. TNX-102 SL jest również rozwijany w celu leczenia ostrej reakcji na stres oraz długotrwałego COVID o charakterze fibromialgii. Portfolio CNS Tonix obejmuje TNX-1300 (esteraza kokainowa), biologiczny lek przeznaczony do leczenia zatrucia kokainą, który ma oznaczenie Breakthrough Therapy. Portfolio immunologiczne Tonix obejmuje biologiczne leki skierowane na odrzucenie przeszczepów narządów, autoimmunologię i raka, w tym TNX-1500, który jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym na ligand CD40 (CD40L lub CD154), opracowywanym w celu zapobiegania odrzutom przeszczepów oraz leczenia chorób autoimmunologicznych. Tonix posiada również kandydatów na produkty rozwijane w obszarach rzadkich chorób i chorób zakaźnych.